STICHTING TROOSTHUISJE

De stichting is aangemerkt als ANBI
(sinds januari 2018)


RSIN-nummer: 857398945

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter: Liesbeth Gerlofsma
  • Penningmeester: Jan Barwegen
  • Secretaris: Jan van der Hoek
  • Algemeen bestuurslid: Roelie Zanting
  • Algemeen bestuurslid: Boudewijn Betzema

TROOSTREGELS

Wanneer u de Troostdichter wil inhuren voor een lezing, een voordracht, aan het werk in een mobiel Troosthuisje* bijvoorbeeld gedurende een conferentie, of op een andere manier van zijn troostwerk gebruik wil maken, is het goed te weten dat dit gebeurt via de Stichting Troosthuisje en dat hieraan leveringsvoorwaarden en kosten zijn verbonden. Wij noemen dit troostregels.

Hoe kunt u van de Troostdichter gebruikmaken Nou dat gaat zo: Stuur een mail naar info@troosthuisje.nl met uw aanvraag en wanneer dit is. Stichting Troosthuisje bekijkt of de door u gevraagde datum nog beschikbaar is en neemt contact met u op. Zorg dat u een budget heeft van ten minste Ä 75,00 per dagdeel, exclusief reiskosten. Dit bedrag is ten behoeve van het voortbestaan van de Stichting Troosthuisje. Wanneer u met Stichting Troosthuisje tot overeenstemming komt, leggen we een en ander schriftelijk vast en nemen we eventuele bijzonderheden met u door. Zeg maar een Troostovereenkomst! Zo komen we geen van beiden voor verrassingen te staan en behoeven we zelf achteraf niet getroost te worden...

Wat doet de Troostdichter De Troostdichter luistert, geeft pure aandacht aan ieder die daaraan behoefte heeft. Als je wil, ontvang je een troostgedicht. Zo verbindt de dichter het sociale met kunst. Hiermee zet hij zich in om basale behoeften als aandacht, empathie en leefbaarheid in de samenleving niet te laten verdwijnen.

Wie is de Troostdichter Boudewijn Betzema vervult deze taak sinds 2016, ontstaan uit de behoefte de sterk verhardende samenleving te verzachten via compassie en empathie.

Waarom een Troostdichter Boudewijn Betzema ontdekte zijn gave tot troosten een aantal jaren geleden. Hij zet intens luisteren en het schrijven van (troost)gedichten in om zijn steentje bij te dragen aan een mooiere samenleving. Dit blijkt in een grote behoefte te voorzien.

Waar heeft de Troostdichter zelf behoefte aan Promotie vooraf door de organisatie die hem wil inzetten en op het terrein zelf. Dat er gedurende de periode dat hij aanwezig is koffie/thee beschikbaar is. *Dat u een kleine (mobiele) ruimte creëert waar mensen zich even kunnen afzonderen om in gesprek met de Troostdichter te gaan. Een en ander altijd in vriendelijk overleg. Hij is er immers voor u.


BELEID EN STRATEGIE

Door een toenemend gebrek aan intermenselijke aandacht voelen steeds meer mensen zich eenzaam of ‘niet gehoord’.

De Stichting Troosthuisje heeft als doel troost te bieden door middel van een luisterend oor. In te spelen op en te participeren in een verhardende samenleving die in toenemende mate de basale menselijke behoeften als aandacht, empathie en leefbaarheid uit het oog dreigt te verliezen.

Steeds vaker lopen mensen met hun ziel onder de arm over straat. We lopen aan hen voorbij, we hebben er geen erg in of maken domweg geen tijd voor ze. Uit eerder uitgevoerde Troosthuisjes-projecten in Zwolle en in Zutphen bleek de behoefte aan een luisterend oor, onverdeelde en pure aandacht in een heel grote behoefte te voorzien. Of zoals dikwijls werd gezegd: “Dit komt zomaar op mijn pad en is er voor alle mensen. Waar vind je dit nog.”


DOELGROEP

De Stichting Troosthuisje richt zich onvoorwaardelijk op ieder mens, in principe ongeacht in welke plaats of provincie in Nederland. (Praktisch gezien; werkend vanuit Deventer met een actieradius van 35-40 km).


WERKWIJZE

De Stichting Troosthuisje verwezenlijkt haar doel door middel van een nieuwe kunstvorm: aanbieden van dichtkunst middels een Troostdichter vanuit een Troosthuisje als sociaal verbindend element voor ieder medemens. Een Troosthuisje is een kleine intieme, anonieme en vrij toegankelijke ruimte waar de Troostdichter (hij of zij die de gedichten schrijft en aanbiedt) een luisterend oor biedt. Bovendien kan de stichting projecten starten die troost kunnen bieden en hiermee zorgen voor verbetering van netwerkvorming, zelforganisatie, leefbaarheid en positieve publieke beeldvorming. Troosthuisjes en -projecten vormen een wezenlijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving en daardoor wellicht aan minder ‘verwarde personen’ op straat. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Om de kosten van de stichting te dekken zoekt de stichting naar inkomsten. Enerzijds zijn er inkomsten door donaties van personen die het werk van de stichting belangrijk vinden. Anderzijds zoekt de stichting actief naar subsidies. Ook kunnen inkomsten gegenereerd worden uit de verkoop van gedichten en het geven van lezingen.
het geld wordt beheerd door de penningmeester van de stichting. Conform de statuten (bijlage) wordt jaarlijks verslag gemaakt van de inkomsten uitgaven wordt jaarlijks een begroting opgesteld.
Besluiten over uitgaven worden door het bestuur genomen, Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar bestuurstaken, De troostdichter, tevens bestuurslid, kan een dagelijkse vergoeding ontvangen van ten hoogste €50 voor de dagen die hij als troostdichter inzet.

Er is geen Raad van Toezicht.


KORT OVERZICHT ACTIVITEITEN STICHTING TROOSTHUISJE 2017

Na een pilot in Zwolle in 2016 van twee maanden (twee dagen per week) bleek dat zo'n 50 mensen (jong, middelbaar, ouderen, mannen en vrouwen) binnen kwamen in het Troosthuisje met daadwerkelijk verdriet en vragen om troost bij de Troostdichter.

Dit werd aanleiding om in 2017 de Stichting Troosthuisje op te richten.

Er is in maart een bestuur samengesteld en op 17 maart is er ten kantore van Notaris Smalbraak een akte van oprichting ondertekend.

Er is een tijdelijke troostplek gevonden op het oude oude pontveer te Deventer. Hier vond op 4 april de feestlijke opening plaats van het Troosthuisje Deventer door Burgemeester Heidema.

Gedurende de maand april vonden in dit 'troostpontje' gedurende de woensdag en de vrijdag troostgesprekken plaats met gemiddeld 3 mensen per dag. Daarna op verschillende locaties gesprekken gevoerd over een nieuwe troostplek o.a in Zwolle, Nijmegen en Kampen. (resp. 3-17-17 mei).

Project gestart in mei/juni om troostwandelingen te houden, oa. Op 1-6-8-13mei -21-22-27 en 29 juni.

In Zwolle Troosthuisje in brugwachtershuisje aan de Schoenkuipenbrug te Zwolle in maanden juli en augustus op dinsdagen en donderdagen. Tussen de drie en zes mensen per dag gingen getroost weer verder.

Daarna slechts incidenteel helaas als troostdichter gewerkt, mede door het feit dat Devemter niet in staat bleek een Troosthuisje te 'organiseren' ondanks verwoede pogingen van Stichting Troosthuisje cq de Troostdichter.

Gedurende oktober werd Troostdichter gevraagd te komen troosten in OPEN een Slowcafé in de gewelven kelder aldaar. Donderdag's en vrijdag's. Ook hier sloeg dit, na een erg goed krantenartikel aan. Met name jongeren en dertigers maakten graag gebruik van de Troostdichter!

Begin oktober schrijft burgemeester Heidema op verzoek aanbevelingsbrief tbv huur Troosthuisje.

17 oktober plan ingediend bij Stadsbeweging Overijssel/Deventer.

En een prijs van 2.500 euro in de wacht gesleept.

31 oktober gesprek met Bep Spa, wethouder PvdA ivm het vinden van Troosthuisje in Deventer

8 december bij Brood van Joop samen met Jan Barwegen in gesprek met Peter Brouwer, Stadsmanager Deventer over huren etc. Troosthuisje.

Ondertussen lopen gesprekken met Bep Spa en Bergkwartier over het huren van Troosthuisje aan het Grote Kerkhof 38. Volgens Bep Spa en Troostdichter het ultieme Troosthuisje in Deventer.

Uiteindelijk op 7 februari 2018 krijgt dit (mondeling) zijn beslag en miv 15 februari mag de Stichting Troosthuisje het pandje huren.

Per 4 april 2019 Troosthuisje in Zwolle weer van start. Daarna elke donderdag en vrijdag van 10:00-16:00 uur.

FINANCIËN

Resultatenrekening 2018
InkomstenWerkelijkBegroot
Subsidies 4.5005.000
Donaties 1.331 2.000
Lezingen1.081 400

6.9127.400
Uitgaven
Organisatiekosten 838 725
Troosthuisje 3.153 6.150

3.991 6.875
Resultaat2.920 525
Balans per 31 december 2018
Geldmiddelen 2.920
Totaal activa 2.920
Eigen vermogen 2.920
Totaal passiva 2.920