STICHTING TROOSTHUISJE

De stichting is aangemerkt als ANBI
(sinds januari 2018)


RSIN-nummer: 857398945

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter: Liesbeth Gerlofsma
  • Penningmeester: Jan Barwegen
  • Secretaris: Jan van der Hoek
  • Algemeen bestuurslid: Boudewijn Betzema

TROOSTREGELS

Wanneer u de Troostdichter wil inhuren voor een lezing, een voordracht, aan het werk in een mobiel Troosthuisje* bijvoorbeeld gedurende een conferentie, of op een andere manier van zijn troostwerk gebruik wil maken, is het goed te weten dat dit gebeurt via de Stichting Troosthuisje en dat hieraan leveringsvoorwaarden en kosten zijn verbonden. Wij noemen dit troostregels.

Hoe kunt u van de Troostdichter gebruikmaken Nou dat gaat zo: Stuur een mail naar info@troosthuisje.nl met uw aanvraag en wanneer dit is. Stichting Troosthuisje bekijkt of de door u gevraagde datum nog beschikbaar is en neemt contact met u op. Zorg dat u een budget heeft van ten minste Ä 75,00 per dagdeel, exclusief reiskosten. Dit bedrag is ten behoeve van het voortbestaan van de Stichting Troosthuisje. Wanneer u met Stichting Troosthuisje tot overeenstemming komt, leggen we een en ander schriftelijk vast en nemen we eventuele bijzonderheden met u door. Zeg maar een Troostovereenkomst! Zo komen we geen van beiden voor verrassingen te staan en behoeven we zelf achteraf niet getroost te worden...

Wat doet de Troostdichter De Troostdichter luistert, geeft pure aandacht aan ieder die daaraan behoefte heeft. Als je wil, ontvang je een troostgedicht. Zo verbindt de dichter het sociale met kunst. Hiermee zet hij zich in om basale behoeften als aandacht, empathie en leefbaarheid in de samenleving niet te laten verdwijnen.

Wie is de Troostdichter Boudewijn Betzema vervult deze taak sinds 2016, ontstaan uit de behoefte de sterk verhardende samenleving te verzachten via compassie en empathie.

Waarom een Troostdichter Boudewijn Betzema ontdekte zijn gave tot troosten een aantal jaren geleden. Hij zet intens luisteren en het schrijven van (troost)gedichten in om zijn steentje bij te dragen aan een mooiere samenleving. Dit blijkt in een grote behoefte te voorzien.

Waar heeft de Troostdichter zelf behoefte aan Promotie vooraf door de organisatie die hem wil inzetten en op het terrein zelf. Dat er gedurende de periode dat hij aanwezig is koffie/thee beschikbaar is. *Dat u een kleine (mobiele) ruimte creëert waar mensen zich even kunnen afzonderen om in gesprek met de Troostdichter te gaan. Een en ander altijd in vriendelijk overleg. Hij is er immers voor u.


HOERA... DRIE AMBASSADEURS VOOR TROOSTHUISJE!

Waarom ambassadeurs voor de stichting?
Dikwijls hoor ik, de grootste ambassadeur van Stichting Troosthuisje ben jijzelf! Dat klopt. Ik ben de Troostdichter zelf en heb de stichting opgericht.
Ik hoef mijn verhaal eigenlijk niet te vertellen, want ik leef het voor en ik draag het uit met hart en ziel. Echter, ik kan maar op één plaats tegelijk zijn.

In de vier jaar dat ik nu als Troostdichter werkzaam ben, merk ik te vaak dat mensen 'per ongeluk' in contact komen met hetgeen ik doe. Slechts een enkele keer komt iemand heel doelbewust en gericht naar het Troosthuisje met zijn of haar verdriet en pijn. Dit is jammer en zou vaker moeten kunnen plaatsvinden. Daarom ben ik op zoek naar ambassadeurs.

De 3 ambassadeurs die de stichting Troosthuisje komen versterken, hebben ervaring opgedaan met de Troostdichter tijdens een of meer gesprekken, dragen de stichting en zijn doelstelling een warm hart toe en kunnen puur uit eigen ervaring vertellen wat dit met hen heeft gedaan en doet. Het zijn mensen die kijken, luisteren, leven vanuit 'het hart'. Ze zijn bevlogen, hebben energie en tonen initiatief. Maar ook vinden ze het plezierig om de koppen zo af en toe bij elkaar te steken om na te denken over hoe het gedachtengoed van de stichting verder kan worden verbreid en de bekendheid van de Troostdichter kan worden vergroot. Ze bestoken de Troostdichter regelmatig met ideeën en opmerkingen en mogen best kritische opmerkingen maken.

Wie zijn deze ambassadeurs?
Frouwke Berghuis, Tiara Dijkhof en Martine Berenschot willen zich inzetten om wegen te vinden meer jongeren tussen 18 en 32 jaar te bereiken en te bewegen richting Troosthuisje. De oudere medemens komt vaker 'als vanzelf' het Troosthuisje binnen stappen. De jongeren hebben meer schroom, maar dragen dikwijls al erg veel leed en verdriet met zich mee. Belangrijk is te weten wat jongeren tussen de 18 en 32 jaar beweegt, waar ze actief zijn, waar ze te vinden zijn etc.

Het zou fantastisch zijn om samen met de ambassadeurs tot een duurzame samenwerking te komen die optimaal zijn vruchten af kan werpen.

BELEID EN STRATEGIE

Door een toenemend gebrek aan intermenselijke aandacht voelen steeds meer mensen zich eenzaam of ‘niet gehoord’.

De Stichting Troosthuisje heeft als doel troost te bieden door middel van een luisterend oor. In te spelen op en te participeren in een verhardende samenleving die in toenemende mate de basale menselijke behoeften als aandacht, empathie en leefbaarheid uit het oog dreigt te verliezen.

Steeds vaker lopen mensen met hun ziel onder de arm over straat. We lopen aan hen voorbij, we hebben er geen erg in of maken domweg geen tijd voor ze. Uit eerder uitgevoerde Troosthuisjes-projecten in Zwolle en in Zutphen bleek de behoefte aan een luisterend oor, onverdeelde en pure aandacht in een heel grote behoefte te voorzien. Of zoals dikwijls werd gezegd: “Dit komt zomaar op mijn pad en is er voor alle mensen. Waar vind je dit nog.”


DOELGROEP

De Stichting Troosthuisje richt zich onvoorwaardelijk op ieder mens, in principe ongeacht in welke plaats of provincie in Nederland. (Praktisch gezien; werkend vanuit Deventer met een actieradius van 35-40 km).


WERKWIJZE

De Stichting Troosthuisje verwezenlijkt haar doel door middel van een nieuwe kunstvorm: aanbieden van dichtkunst middels een Troostdichter vanuit een Troosthuisje als sociaal verbindend element voor ieder medemens. Een Troosthuisje is een kleine intieme, anonieme en vrij toegankelijke ruimte waar de Troostdichter (hij of zij die de gedichten schrijft en aanbiedt) een luisterend oor biedt. Bovendien kan de stichting projecten starten die troost kunnen bieden en hiermee zorgen voor verbetering van netwerkvorming, zelforganisatie, leefbaarheid en positieve publieke beeldvorming. Troosthuisjes en -projecten vormen een wezenlijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving en daardoor wellicht aan minder ‘verwarde personen’ op straat. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Om de kosten van de stichting te dekken zoekt de stichting naar inkomsten. Enerzijds zijn er inkomsten door donaties van personen die het werk van de stichting belangrijk vinden. Anderzijds zoekt de stichting actief naar subsidies. Ook kunnen inkomsten gegenereerd worden uit de verkoop van gedichten en het geven van lezingen.
het geld wordt beheerd door de penningmeester van de stichting. Conform de statuten (bijlage) wordt jaarlijks verslag gemaakt van de inkomsten uitgaven wordt jaarlijks een begroting opgesteld.
Besluiten over uitgaven worden door het bestuur genomen, Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar bestuurstaken, De troostdichter, tevens bestuurslid, kan een dagelijkse vergoeding ontvangen van ten hoogste €50 voor de dagen die hij als troostdichter inzet.

Er is geen Raad van Toezicht.


FINANCIËN

Resultatenrekening 2019
InkomstenWerkelijkBegroot
Subsidies0.-7.000
Donaties 6.1790.750
Lezingen0.635 1.500
Juweeltjes0.8800.-

7.6949.250
Uitgaven
Organisatiekosten 1.091  0.550
Troosthuisje 3.509 5.090
Juweeltjes2.4880.-
Troostlezingen0.723  0.750

7.821 6.390
Resultaat0-118 2.860
Balans per 31 december 2019
Geldmiddelen 5.779
Totaal activa 5.779
Eigen vermogen 5.779
Totaal passiva 5.779